Счетоводство и данъци

ОПТИМА ПРОТЕКТ ООД осигурява не само цялостно счетоводно обслужване, но и периодичен анализ на обобщените резултатни данни и показатели с цел подпомагане ефективното управление на съответната компания.

Основен пакет:

Текущо отчитане

 • Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на първичните счетоводни документи съгласно приложимите Национални или Международни стандарти;
 • Периодично отчитане на корпоративни и подоходни данъци,
 • Периодично отчитане на осигуровки пред НАП и НОИ съгласно българското законодателство
 • Изготвяне и представяне на справки и декларации отчитане съгласно ЗДДС и Интрастат
 • Изготвяне на платежните нареждания за кредитни преводи към бюджета във връзка с начислените данъци и осигуровки
 • Регистрация по ДДС – задължителна или доброволна

Годишно приключване:

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети и консолидирани годишни финансови отчети;
 • Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт;

Допълнителни счетоводни и данъчни услуги:

 • Годишно приключване на фирми, които не са на месечен абонамент;
 • Изготвяне на периодични финансови отчети - съобразно нуждите на клиентите;
 • Изготвяне и представяне на месечни или тримесечни справки пред Националния Статистически Институт;
 • Консултации във връзка с данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащото законодателство;
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗМДТ;
 • Представителство и защита пред органи на данъчната администрация, НОИ- при ревизии или проверки;
 • Други услуги според желанията и нуждите на клиентите